Aanmelden

Als u uw kind wilt aanmelden maken we graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek, waarin u informatie krijgt over de school. Ook krijgt u een rondleiding door de school en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Om uw kind aan te melden vult u het aanmeldingsformulier in dat u na uw gesprek hebt gekregen. U krijgt dit formulier pas als uw kind 2,5 jaar is.

Drie maanden voordat uw kind onze school komt bezoeken onvangt u een instapformulier. Hierin vragen we om informatie over bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of kinderopvang en eventueel verrichte onderzoeken. Tevens vragen wij uw toestemming om bij instanties gegevens op te vragen indien nodig. Ook kunt u de ontwikkeling van uw kind hierop aangeven en andere relevante gegevens doorgeven zoals b.v. allergieën en medicijngebruik.

Het instapformulier wordt door de coördinator van de onderbouw bekeken. Deze neemt contact op met de peuterspeelzaal of kinderopvang, eventuele onderzoeken worden opgevraagd en er wordt contact opgenomen met de intern begeleider als er sprake is van een leerling met extra zorg.

Mocht er naar aanleiding van deze nieuwe gegevens behoefte zijn aan een extra gesprek dan zullen wij u hiervoor uitnodigen.

Voor tussentijdse aanmelding van kinderen die in een andere groep dan groep 1 geplaatst moeten worden is er een andere procedure. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met de ouders. Zij ontvangen het aanmeldings- en instapformulier.

 

Er worden altijd inlichtingen gevraagd bij de school waar het kind vandaan komt. De gegevens worden door de directie en de bouwcoördinator bekeken en indien er sprake is van een kind met extra zorg ook door de intern begeleider. Hierna wordt beslist of het kind geplaatst wordt en bij welke leerkracht.

Normaal gesproken, dus als er geen problemen zijn en er is plaats in de betreffende jaargroep, dan wordt uw kind in overleg met de ouders geplaatst. Bij plaatsing dient een ouderverklaring ter vaststelling van het leerlinggewicht ingevuld te worden.

U en uw kind(eren) zijn van harte welkom op de Driestam.