Zorgondersteuning

Hoe wordt gewerkt aan de leerlingenzorg?

Leerlingenzorg houdt zich bezig met het welbevinden en de prestaties van alle leerlingen. Het start bij het signaleren van leerlingen die boven of beneden verwachting presteren of zich gedragen. Leerkrachten zijn de eerste personen die deze zaken monitoren. Zij maken hiervoor gebruik van observatie-instrumenten en het CITO leerlingvolgsysteem. Als blijkt dat een leerling een hulpvraag heeft, gaat de leerkracht in overleg met de interne begeleider van de school, om een plan te maken waarmee aan de hulpvraag voldaan kan worden. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, gaan leerkrachten en intern begeleiders verder in overleg met externen, zoals orthopedagogen, de schoolmaatschappelijk werker, afgevaardigden van de SPIL partners, etc. Op die manier wordt er zoveel mogelijk zorg op maat geboden. 


Hoe wordt op school de ondersteuning van het onderwijs vormgegeven naar de leerlingen toe en/of ook naar directie en teamleden?

De Driestam biedt alle kinderen een standaard aan basisondersteuning. Daarbij wordt extra ondersteuning geboden aan kinderen die dat nodig hebben.

De Driestam is een reguliere basisschool. Dat betekent dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden. De school kan niet alle kinderen een passende plek bieden. Het belang van het kind staat altijd voorop: elk kind heeft recht op een passende plek. Leerlingen die niet op deze school terecht kunnen zijn leerlingen die:

– wat betreft capaciteiten of gedrag niet in staat zijn om zelfstandig aan het groepsonderwijs op deze school deel te nemen;

– leerlingen die zoveel verzorging nodig hebben, dat dit niet binnen deze school georganiseerd kan worden;

– leerlingen die onderwijsbehoeften hebben, waaraan deze school redelijkerwijs niet kan voldoen omdat het een onevenredige inzet of organisatie zou vragen van de school;

– leerlingen die een gevaar of risico vormen voor de veiligheid voor zichzelf of voor anderen;

– leerlingen die vanwege hun onderwijsbehoeften of ontwikkelingsvragen aangewezen zijn op een vorm van gespecialiseerd onderwijs of aangewezen zijn op residentiele plaatsing

Op onze school zijn twee Internbegeleiders aangesteld. Zij begeleiden en coachen onze leerkrachten bij het organiseren van de zorg in de groep. Zij onderhouden het netwerk binnen Salto en met externen. Zij hebben een rol in het opstellen van beleid, het analyseren van toetsgegevens en het innoveren van de zorg in onze school. 

Download hier: School ondersteunings profiel Driestam